இட்லி மாவு பொங்கி வரமாட்டிகிதா?/Liquid batter Parrota/Bhuvika products Review


Softidly #Softidlymeasurement #Idlydosai #Idly #idli #Dosai

இட்லி தோசை மாவு பற்றிய சந்தேகங்களுக்கு :
playlists:https://youtube.com/playlist?list=PLcjUx1ZvJTp-O74W8hu7p1ZMq-llCBa74

Kusbu idly part2:https://youtu.be/zdxLuHQVln0

#idlibatter #idlymavuratio #maavu

Bhuvika Products Details:-

Contact No. About Bhuvika Products:-90426 86350: BHUVIKA – PANITY
LINEAR
Eliminates bacteria
Reduce stress
Eradicate odur
Improves metabolism
Removes fatigue
Enhance hormonal balance
Increases immunity
Cures inflammation
Reduce body pain

Benefits of bhuvika pantiliner:
Prevent period spotting
Protect against bladder leakage
Prevent vaginal infection
Regulate irregular periods
Treats white discharge

(155 mm) 30 Pads

Contact
Sathya- watsapp@+91 9042686350+91 90426 86350: BHUVIKA HERBAL MASK
4 layers protection (pure cotton layers)
herbal pouch inserted which consists of 18 herbals
(15 ingredients of kabasura kudineer is added with 3
more other herbals and blended to make this herbal
pouch) that provides prevention even from corona virus
• reusable (you can remove the herbal pouch from
the given pocket to wash the mask and insert it again
for reusing)
• customized sizes for adults and kids with lots of
designs
Contact- sathya- watsapp @+91 +91 90426 86350: BHUVIKA HERBAL WAX
POWDER
#Pain free wax at home
Bhuvika herbal wax powder can be used for Any skin
type. It helps to fight against the bacteria. It deeply
nourishes the skin with vitamin C. It also acts as a
natural exfoliator by removing dead skin cells.
How to use:
Mix the required quantity of powder with water& make
thick paste. Apply the paste on the body part ( which
you want to remove) & keeps it to dry fr 10-20 mins.
Wipe it off with a wet towel.
Contact Details
Whats app @+91 9042686350
+91 90426 86350: This BHUVIKA smart sanitary napkin, is a high quality
advanced sanitary napkin. New technology called the
Anion and Far infrared technology is designed in Bhuvika napkins.

Benefits of Anion and Far-IR chip:
– Eliminates bacteria
Reduces stress
– Eradicate odour
– Removes fatigue
Enhances hormonal balance
-Increases immunity
-Cures inflammation
-Reduces body pain
Bhuvika sanitary napkins consists 8 layers, the entire
napkin is made up of pure surgical cotton and it’s bio
degradable.
Say goodbye to all the unhealthy napkins and order bhuvika sanitary napkins
Contact details:
Whatsapp-91 90426 86350: BHUVIKA – GOLD HERBAL FACIAL POWDER
Can be used as:
– Face Cleanser
– Face Scrubber
– Face Toner
– Facial Pack as well
Complete made up Organic products like,
Pure saffron, Red tree Barks, organic rose petals,
Organic Hibiscus flowers, Dried aloe vera, Organic
Lotus petals, Badam etc,
Mic with BHUVIKA- ORGANIC ROSE WATER for better
results as it balances the pH level naturally!!!
Contact- sathya@whatsapp- +91 9042686350
+91 90426 86350: Bhuvika Aloevera gel
Your skin deserves the best 💯
One product u can use from head to toe with exciting
and instant results.. 💯
•Made from fresh aloe vera *
•Leaves form a protective barrier, ”
•Non oily moisturer provides effective relief from Sunburn.
Anti aging.
Acne.
Itching.
Dark spots.
Dark circle.
Dry skin
Also promotes HAIR GROWTH and REDUCES
DANDRUFF if applied on scalp regularly..
Contact- sathya@whatsapp- +91 9042686350

Recent Posts